HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

En ny demokratisyn!
 

1. Demokrati och dödsstraff

Vissa politiskt korrekta debattörer anser att dödstraffsanhängare är antidemokrater eftersom en civiliserad demokrati inte dödar människor. För det första betyder demokrati folkstyre och det förutsätter majoritetsbeslut eftersom en minoritet inte representerar folkets röst. Det är minimikravet för en demokrati, det folket tycker ska åtföljas av politikerna och tjänstemännen. Ett folkstyre förutsätter dock en hög allmänbildning och en total yttrandefrihet så att folket har ett bra beslutsunderlag. Därför är det inte antidemokratiskt att vara dödsstraffsanhängare. Förvisso är det odemokratiskt med godtyckliga elimineringar (på nyspråk avrättningar) såsom i Iran och i Saudi-Arabien eftersom det dels begränsar yttrandefriheten och dels skapar ett samhälle där människors individuella rättigheter såsom rättssäkerhet och yttrandefrihet inte respekteras. I en demokrati kan man besluta om att dessa friheter upphör och när dessa fri- och rättigheter upphör uppstår diktaturen. Av den anledningen är det viktigt att inte enbart införa en demokrati utan även en konstitutionell demokrati där individers fri- och rättigheter skrivs in i konstitutionen eller grundlagen. Detta är ett måste eftersom den tillfälliga opinionen kan tänkas vara alltför opportun vilket kan leda till att demokratin upphör via demokratin. Detta måste förhindras via konservativa bromsklossar. Var och en har givetvis rätt att besluta om slavförhållanden för sin egen del, men inte för någon annan. Jag vill därmed ha en demokrati som tar hänsyn till minoriteten, vilket dagens demokrati inte gör i tillräckligt stor utsträckning.

För det andra är det en stor skillnad mellan mord och avrättningar. När någon dödas utan en rättvis rättegång är det ingen avrättning utan ett mord, oavsett om det är en stat eller en enskild människa som håller i mordvapnet. En avrättning kan enbart verkställas efter en rättvis rättegång. Av den anledningen skapas ett tryggt rättssamhälle där kriminalitet bestraffas och där godtyckligheten är eliminerad. Förvisso finns alltid risken för oskyldigt dömda (en av två argument mot dödsstraffet som är värda att ta på allvar. Allt annat är bara nonsens, lek med ord och rena lögner). En demokrati kan således införa dödsstraff om en majoritet är för det eftersom dödsstraffet inte inkräktar på människors fri- och rättigheter. Dödsstraffet inkräktar endast på mördarens frihet att döda människor som har rätt till frihet, dvs. oskyldiga människor. Synen på mördare och våldtäktsmän som lika mycket värda en hederlig människa är pervers, absurd, relativistisk och människoföraktande. Den som inkräktar på andra människors rättigheter har inga självklara rättigheter eftersom de har avsagt sig sina rättigheter samtidigt som de avsade sig sina skyldigheter. Inga rättigheter utan skyldigheter!

Vad som däremot är antidemokratiskt är att plädera för att vissa åsikter inte ska få yppas. Att länder inom EU ska tvingas till en viss lagstiftning för att bli medlemmar. Okey att man håller icke-demokratiska länder som inte tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna utanför unionen. Man ska inte beblanda diktaturer med demokratier eftersom dessa är artskilda. Men man ska inte bakbinda enskilda länder som i demokratiska val väljer en viss lagstiftning som inte kränker mänskliga rättigheter.

Vissa har svårt att skilja på mord och avrättningar, mord och abort, demokrati och diktatur mm. eftersom de sätter in allt i ett kontinuum för att därefter bevisa att ändpunkterna i kontinuumet har samband med varandra. Med denna bevisning har feminister kunnat bevisa att örfilar och verbal misshandel är lika med våldtäkter samt att pornografi är lika med våldtäkter. Om vi nu ska relativisera allt bakom en vetenskaplig dräkt så kan jag bevisa att människor är amöbor eftersom människor finns på den ena ändpunkten och amöbor på den andra ändpunkten på en kontinuum. Eftersom människor har vissa likheter med chimpansen och chimpansen har vissa likheter med något annat djur kan jag till slut slå fast att människor är amöbor eller att amöbor är människor. Välkommen till godtycklighetens och relativismens värld!

Men nu tillbaka till EU och deras moraliserande över andra länders lagstiftning angående abort och dödsstraff. Detta moraliserande är antidemokratiskt. EU ska inte lägga sig i de enskilda ländernas lagstiftning förutom i konkurrensfrågor eftersom EU är ett frihandelsområde. Länders autonomi i EU kan fungera på samma sätt som USA:s delstaters autonomi. Lustigt att så många svenskar är rädda för federalismens principer eftersom dessa principer ger mer självbestämmande än dagens EU samt som ett land utanför EU.

Vissa antidemokrater anser då att folkets röster ska begränsas eftersom Hitler vann i demokratiska val. För det första fick Hitler aldrig någon majoritet, han erhöll enbart 40 % (tyvärr erhöll kommunisterna mycket stöd vilket kan betyda att tyskarna ville ha en diktatur). För det andra var det inte främst folkets röster som gav Hitler all sin makt. Hitlers övertagande berodde delvis på Hitlers manipulerande och skarpa hjärna och delvis på Tysklands svaga konstitution. Tyskland har lärt sig av detta historiska misstag genom en stark konstitution efter nazitysklands fall. Det naziparallellen bevisar är att en stark konstitution är livsviktigt för en stark demokrati. En begränsad yttrandefrihet, den metod som prövades för att tysta ned Hitler, får oftast motsatt effekt. Föreställ er en kastrull på spisen där vattnet kokar över. Vad gör du då? Lägger du locket på eller drar du ned värmen på spisplattan?

För det tredje är naziparallellen en ful debatteknik. Tekniken kallas "guilt by association". Man bedömer dödsstraff i en stark konstitution som i USA likvärdigt med naziTysklands godtyckliga och systematiska utrotning av judar. Ännu en relativisering in absurdum.

För det fjärde var Tyskland i en extraordinär situation före Hitlers maktövertagande. Visst har Sverige haft dålig ekonomi men Sveriges inflation har aldrig matchat Tysklands inflation före Hitlers maktövertagande.

Således är en stark konstitution, stabil ekonomi, hög allmänbildning och total yttrandefrihet en viktig garanti mot totalitära system. Människor kan tänka själva om de bara avprogrammeras från socialiststatens mentalitet. Den som pläderar för begränsad yttrandefrihet litar inte på sina egna argument samt underskattar människors förmåga att tänka själva. Jag tror på mina argument. Jag tror på den självständiga människan som inte låter sig programmeras av kollektivismens programmerare.

Den gemensamma nämnaren hos AFA-anhängare och nazister är att de är antidemokrater och våldsromantiker. De förespråkar ett samhälle där demokratin inskränks. Den andra gemensamma nämnaren är att de har absolut rätt att uttrycka sina åsikter i ord. I handling har de inga absoluta rättigheter att kasta sten och misshandla människor med avvikande åsikter.

2. Perssons insatser i EMU-valet

Ännu ett exempel på hur politiker och diverse tyckare försöker begränsa demokratin är Göran Perssons syn på folkomröstningen om EMU. När folket går emot Perssons vilja ska man inte lyssna på folket. När folket röstar rätt kan man tillåta ett direktdemokratiskt val. Att klandra Carl Bildt för att han krävde folkomröstning i en riksdagsdebatt är ett bottennapp i EMU-valet. Bildt är en demokrat (som dessutom vill hålla sig till ämnet). Om folket säger nej till euron accepterar Bildt det (även om han och hans polare klantade till det när de inte bad om ett undantag från EMU:s tredje steg). Att den Socialdemokratiska kongressen skulle ha någon del i saken är bara nonsens. Carl Bildts nära mytiska allsmäktighet har lett till att vi har en folkomröstning där folk tycker fel. Persson som så kallad demokrat är emot den mest demokratiska formen av de alla - direktdemokratin.

Folket ska inte få avgöra den "viktigaste frågan i modern tid" i ett särskilt val utan den frågan bör avgöras vid ett riksdagsval. Hur demokratisk är man då? Vad ska en vänsterpartist som vill införa euron rösta på? Socialdemokraterna? Men då får ju vänsterpartisten dras med socialdemokratisk politik i 4 - 8 år. Samma sak gäller socialdemokraten som vill avböja ett införande av euro. De måste rösta på populistisk socialism. Vad ska en Moderat i Margareth Thatchers fotspår rösta på? Ska marknadsliberalen Margit Genser rösta på landsbygdsromantikerna och Åsa-Nissekommunisterna i Centerpartiet för att få ett nej? Och ska alla väljare som inte håller med sitt parti i en så viktig fråga som euron rösta på andra partier för att få rätt beslut i EMU-frågan? Visst är EMU-frågan en av de viktigaste frågorna (knappast den viktigaste) vid ett riksdagsval men inte är den viktigare än alla politiska frågor tillsammans. Viktiga frågor ska alltid avgöras av folket i beslutande folkomröstningar. Särskilt viktigt är det när det splittrar partierna så mycket som EMU-frågan gör. Före valet passade det bra för Göran Persson att hänvisa till folkomröstningen eftersom det var taktiskt rätt att dölja den tickande bomb som fanns och finns inom socialdemokratin. Göran Persson har själv sagt att han är en pragmatiker, men jag skulle nog hellre kalla honom opportunist och populist.

Sedan har jag svårt att se vad ja-sidan vinner på att Göran Persson så tydligt visar att han är en urusel förlorare. Persson borde sättas i karantän dagarna före EMU-valet (förlåt eurovalet) så ja-sidan har en sportslig chans. Ju mer Persson öppnar käften desto sämre går det för ja-sidan. Sedan snärjer Persson in sig i någon ja till euron i lightversion för att lura folk att rösta rätt. Visst är många väljare dåligt insatta, men så korkad är väl ingen så att de går på en sådan taktik!

Förutom detta har Persson visat sin demokratiska läggning genom att förbjuda sina ministrar att uttala sig i en fråga som ska avgöras av folket. Det är enbart om riksdagen ska avgöra en fråga som enighet i regeringen är viktig, för det kan väl inte vara så att alla ja-sägare i regeringen måste avgå efter att svenska folket röstat nej? Munkavlediktatet är ännu ett exempel på hur Persson har förstört för ja-sidan i folkomröstningen.

Att folk tycker att frågan är svår är inte ett argument emot folkomröstningen. Visst tar det någon timme i anspråk att sätta sig in i eurofrågan men det är det värt om man vill upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Elitistiska idéer såsom att politiker vet bäst hör hemma på den historiska skräphögen. Med tanke på de debatter som politiker står för bevisar de att de inte alls är mer insatta än någon annan. Möjligtvis är de mer insatta i bedräglig retorik och ytlig marknadsföring. Jag vill se en medborgerlig medvetandehöjning i Sverige. Gärna en representativ demokrati med kompletterande direktdemokrati, men de som röstar måste vara insatta. Det finns ingen anledning att mäta valdeltagandet eftersom det är kunskapsnivån som är intressant för att mäta demokratins hälsa. Den som inte är insatt ska inte rösta. Den som väljer att inte sätta sig in i ett ämne har gjort ett val, ett val som ingen har rätt att moralisera över. Det finkulturseliten inte verkar fatta är att röstskolk också är ett val. Rösträtt är en rättighet och ingen plikt. Hur kan man kalla ett samhälle där man tvingar folk att rösta en demokrati? Det är en demokratisk rättighet att inte behöva rösta.

De som röstskolkar visar att de inte bryr sig, vilket är ett val. De som röstar blankt visar att de bryr sig samtidigt som de saknar ett parti att rösta på. Det är antagligen därför som politiker inte vill räkna blankrösterna i riksdagsval. Men när det kommer till folkomröstningen om EMU räknar man mer än gärna blankröster eftersom dessa räknas med i resultatet och då får vår käre orm till statsminister lite fler tolkningsmöjligheter. Mitt råd är att ni gärna kan rösta blankt i riksdagsvalen ifall ni vill proteströsta, men gör det inte i EMU-valet. Om ni vill visa ert missnöje med EMU-valet ta då en blankröstsedel och stryk över all text, då räknas den som ogiltig och då kan inte Persson eller någon annan orm omtolka resultatet av folkomröstningen.

3. Vår demokrati är ett oligopol

Politiker är vettskrämda för politiska alternativ. Miljöpartiet, Ny demokrati och kvinnolistan skrämde skiten ur etablissemanget. Helt plötsligt blev det intressant att tala om miljön på 80-90-talet. Helt plötsligt blev invandrarfrågorna intressanta på 90-talet. Helt plötsligt blev varannan damernas politiskt korrekt 1996. De etablerade partierna gör allt för att stoppa alla nya alternativ som kan få fart på debatten i Sverige. Då finner de gamla trätobröderna varandra. Genom att ha en fyraprocentsspärr kan man hålla obekväma Sverigedemokrater och SPI:are borta från maktens grytor. Genom att samarbeta via oheliga allianser mellan sossar och moderater kan man sätta valresultatet ur spel. Genom att sno andra partiers politik kan man hålla avståndet till Ny demokrati, Sverigedemokraterna och andra utmanare. Genom att enbart ge tv-tid till de etablerade partierna kan man hålla obekväma element såsom Fria Listan, libertarianerna, Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och SPI borta. Genom att slänga ut stora summor pengar till politiska partier i förhållande till röstetalet cementerar man den nuvarande opinionen eftersom de som är störst får mer pengar och den som har mer pengar har fler möjligheter att sprida sin propaganda vilket leder till fler röster osv. Bättre vore att införa ett partistöd som är lika för alla som har ett stöd över 1 %. En annan reform bör vara att tvinga alla valkretsar att redovisa resultatet för alla partier, inkl. småpartier och blankröster. Vi behöver en avreglerad marknad med fri konkurrens mellan politiska alternativ.

Men istället för avreglering planerar Göran Persson att införa ett majoritetsvalsystem (Initierat nr. 1) där resultatet blir två stora partier precis som i USA. I varje valkrets ska det parti som får flest röster få mandat istället för som idag då mandatet fördelas i förhållande till röstandelen, dvs. proportionellt valsystem. I en demokrati torde valfrihet vara ett måste men vissa strävar mer och mer mot ett oligopol där de borgerliga partierna blir ett enda parti. Detta leder i sin tur till att många väljare kommer att sakna representation i riksdagen vilket är exakt det som representativ demokrati går ut på. Om jag röstar på Moderaterna ska jag representeras av Moderaterna och ingen annan. Motivet till dessa tankegångar är att det blir lättare att styra landet vilket leder till stabilitet och tydligare alternativ. Detta är en eufemism för att Socialdemokraterna ska slippa lyssna på Miljöpartiet och Vänsterpartiet i framtiden. (Det är knappast en slump att utredningen om majoritetsvalsystem tillsattes efter att Persson hotades att skiljas från makten på grund av för mycket maktbegär). Visst vore det skönt att slippa dessa två partier, men det är föga demokratiskt. Dagens system kan bli stabilt om bara Persson tar ansvar och spelar med öppna kort samt driver en mer konsekvent blockpolitik istället för att bilda minoritetsregeringar som bygger på att spela ut olika partier mot varandra. Folket har bett om en socialistregering och ska så få det. Det betyder att socialdemokraterna ej fått mandat att bilda socialdemokratisk regering utan en rödgrönregering. Vi borde därmed införa en lag där regeringen måste bestå av, inte enbart stödjas av, en riksdagsmajoritet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska med andra ord sitta i regeringen så länge Socialdemokraterna håller sig under 50 %. Folkets olika åsikter leder till att partierna måste kompromissa med de som ideologiskt står närmast varandra. Om man vill ge folket mer möjlighet till ansvarsutkrävande bör man införa ett renodlat personval där partiernas egna rangordning blir helt irrelevant. Konkurrensutsätt politiken och stoppa de koncentrationstendenser som hotar svensk politik. Avsätt Göran Persson, han har gjort sitt. Det är han som utgör den största faran för demokratin. Han har vuxit fast i maktapparaten tack vare dagens politikerstyre. Jag hoppas på en ny och mer äkta demokratiskt samhälle där folket styr och inte bara styrs.

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|