HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

2. Partiprogram
 

2.1 Centralt upprop 1910 och partiprogrammet 1913

Partiprogrammet från 1913 är inte så omfattande och detaljrik, men partiets grunder står beskrivna i detta program och kan därför vara av intresse. Partiet bildades för att ena och organisera jordbruksbefolkningen som av Bondeförbundet ansågs behandlas orättvist. Landsbygdsbefolkningen fick betala mer i skatt än stadsbefolkningen och detta skulle utjämnas.

Man yrkade på förbud för att enskilda medborgare och bolag via monopol och truster inte skulle kunna utnyttja tullskyddet för att kunna tjäna mer pengar. Ett annat krav var att inga skatter fick tas på jorden, och kommunen skulle ge jordbrukarna kredit. Ett annat krav var bättre kontroll och större sparsamhet med statens medel.

Som tionde punkt i partiets partiprogram förespråkas ett starkt försvar inom landets ekonomiska ramar. Det var dock viktigt att jordbruket inte berövades en allt för stor arbetskraft, speciellt inte under skördetider.

I Carl Berglunds upprop 1910 talas det om en pariaklass bland bönderna. Bönderna sugs ut och måste tillsammans bli starka för att kunna stoppa denna pågående utveckling.


Kommentar 2004-01-28: Jag har i efterhand kommit underfund med att partiets grundande hade ett stort berättigande med tanke på de orättvisor som fanns mellan stad och landsbygd. Må vara att det finns vissa tendenser till marxistisk retorik som fokuserar mer på konfrontation och mindre på samarbete. Men en motreaktion mot dåtidens omvälvningar var nödvändigt. Det är dock problematiskt med intresseorganisationer då de saknar en tydlig ideologisk grund.


2.2 Partiprogrammet 1959

2.2.1 Människosyn

Centerpartiet beskriver att den industriella utvecklingen lett till att arbetarna blivit beroende av privatkapitalet. Känslan av detta fick många arbetare att betrakta det kollektiva ägandet via staten som en lösning. Men denna socialisation har visat sig leda till ännu mer beroende. Monopol leder ofta till maktmissbruk oberoende om det är i privat eller statligt ägo. Småföretagsamhet betonas av partiet som en ideal lösning. Centerpartiet håller inte med om att stordrift alltid är den bästa formen av företagande.

Grunden för den materiella välfärden är den enskilda medborgarens initiativkraft, företagsamhet och ansvarskänsla. Dessa egenskaper kommer bäst fram genom direktägande i enskilda företag (inkl. jord- och skogsbrukare). Statligt företagande ska enbart finnas av organisatoriska eller sociala skäl. Samhället ska sträva efter att decentralisera näringslivet.

Skattesystemet ska vara utformat så att personligt och frivilligt sparande stimuleras. Men detta får inte hämma investeringar i näringslivet.

Kollektiva beslut begränsar individens frihet för att skapa en högre standard. Detta ska undvikas efter att de grundläggande behoven har uppfyllts. Staten ska garantera en grundtrygghet och därutöver ska frivilliga beslut dominera. Då får inte staten via obligatorisk lagstiftning ingripa i den enskilda människans rätt att bestämma över sig själv. Partiet förespråkar en förening av trygghet och frihet.

Centerpartiet förespråkar en politik som ser till att den nya tekniken tas till vara på ett sätt så att tekniken blir ett medel för den enskilda människans andliga och materiella välfärd och inte ett självändamål.

Samhället ska bygga på kristna värderingar och dessa värderingar ska värnas. Därför måste kristendomskunskap ingå i skolundervisningen. Eleverna ska ges en positiv inställning till den kristna tron. Utöver det ska undervisningen genomsyras av personlighetsuppfostran som ska stimulera självständigt tänkande och kunskapssökande. Centerpartiet förespråkar hög allmänbildning och minskat avstånd mellan experter och lekmän för att undvika att individen blir ett redskap för experter.Organisationer utgör en viktig del av demokratin. Men det är viktigt att organisationerna är ett redskap för individen att påverka samhället. Den kommunala självstyrelsen bör också stärkas. Detta för att undvika koncentrationstendenser i samhället.

Familjens betydelse betonas i och med att tryggheten, rotfastheten och den personliga omvårdnaden är viktig för personlighetsutvecklingen för barnen. Nationalinkomsten får ej öka på bekostnad av att mödrarna måste söka arbete utanför hemmet då detta är till skada för barnen. Trygghet och vård är mycket viktigt för barnens utveckling. Samhället måste sträva efter att hålla ihop familjebanden eftersom familjen utgör en viktig del i ungdomars anpassning i samhället. Arbete i hemmet ska värderas lika högt som arbete utanför hemmet.

"Mödrarnas möjlighet att själva taga vården om barnen måste på allt sätt främjas, liksom övergången till förvärvsarbete bör underlättas för dem som så önskar, när barnen blivit vuxna".

2.2.2 Försvaret

Försvarets mål är att värna om Sveriges ställning som oberoende och självständig stat, där det demokratiska samhällsidealet råder. Sverige ska vara neutrala gentemot de två stora maktblocken (USA-Sovjetunionen). Alliansfriheten ska vara Sveriges bidrag till fredssträvanden. Försvarets omfattning, utrustning och ekonomiska beredskap ska vara beroende av det militärpolitiska klimat som för tillfället råder i världen.


Kommentar 2004-01-28: Här har en tydlig ideologi vuxit fram i Centerpartiet. Frågan är om den varit tydligare. Centerpartiet tar tydligt parti för individen och dess nära sammanhang och försvarar människan mot de stora centraliseringsdårarna inom stat och näringsliv. Här syns dessutom en stor skeptisk mot staten som en universallösning.

Familjepolitiken påminner om Kristdemokraternas ideologi idag. Det enda som jag (och KD) har svårt att smälta är att mödrarna skulle vara hemma med sina barn. Men om man tolkar detta kontextuellt var det nog rätt och riktigt eftersom det då inte fanns några möjligheter att dela på barnuppfostran i lika stor grad som idag. Men att institutionaliserad omsorg aldrig kan mäta sig mot föräldrarnas omsorg är korrekt. Det absolut bästa är valfrihet!

Något som irriterar mig är försvarspolitiken som bygger på en relativistisk grund där USA och Sovjetunionen förutsätts vara lika stora kålsupare. Precis den teori som avgrundsvänstern och Sovjetkramarna under kalla kriget försökte få oss att tro. De gick förvisso ännu värre och betraktade USA som allena syndabock.

Det skulle vara intressant att se hur utvecklingen från intresseparti till ideologiskt parti i detalj har sett ut. Det får bli mitt nästa projekt.


2.3 Partiprogrammet 1970

2.3.1 Människosyn

Grunden för partiets politik är den kristna livsåskådningen och humanismen. Jämlikhet ska råda på alla områden, och människan ska stå i centrum. All teknik och verksamhet i samhället ska underordnas livsmiljön. Detta för att skapa ett decentraliserat samhälle.

Allt samhälleligt arbete ska grundas på en individuell grund. Människan ska få en möjlighet att forma sin egen tillvaro. Viljan till initiativ och ansvar är den främsta drivkraften för framsteg i samhället. Därför betonas valfriheten i partiets program.

Maktkoncentration, byråkrati och teknokrati ska undvikas oavsett om det är i privat eller statlig regi. Det är viktigt med aktiva medborgare och med lekmannainflytande. Klyftan mellan experter och lekmän ska minskas. Individen ska garanteras säkerhet från statliga övergrepp. Den personliga integriteten betonas starkt. Därför ska den kommunala självstyrelsen öka och ska till och med skrivas in i grundlagen. Kommunen ska ha största möjliga handlingsfrihet gentemot staten. Kommunerna ska kunna delegera uppgifter till kommundelsråd eller andra kommunala organ. Centerpartiet förespråkar även en stark länsdemokrati.

Andra demokratifrågor som Centerpartiet förespråkar är personval. Detta för att väljarna ska kunna ställa politikerna till svars på ett mer tillfredställande sätt. Organisationer är en annan viktig del för att vitalisera demokratin. Utbildning är viktigt för skydda enskilda människor från statliga övergrepp.

Privat och kooperativt näringsliv lämpar sig bäst. Direktägande i småföretag utgör en värdefull form i ett decentraliserat näringsliv. Staten ska därför främja småföretagandet. Direkt statlig företagsetablering ska dock användas i de situationer där privat och kooperativa företag ej kan trygga sysselsättningen. Företagsdemokrati anses vara viktigt för att öka trivseln och välbefinnandet. Ett effektivt näringsliv kräver en god miljö. Stress måste undvikas, och detta ska lönesystemet ta hänsyn till. Andra krav är att anställningstrygghet ska lagstiftas.

Den tekniska utvecklingen ställer höga krav på anpassning. Detta har lett till att många fallit ur den sociala gemenskapen och fastnat i alkoholism mm. Detta måste motverkas bland annat genom att skapa en psykisk trygghet och en rotfasthet. Man måste hindra urbaniseringen och minska rotlösheten i storstäderna. Utflyttningen från landsbygden gör det ekonomiskt omöjligt att bo kvar på landsbygden. Detta kan enbart förhindras genom samhällsplanering. Man måste börja förebygga sjukdomar och brottslighet mm. Dessutom måste en aktiv regionalpolitik som utjämnar skillnader mellan landsbygd och städer föras.

Skatten ska tas ut efter bärkraft, och ska stimulera till personligt sparande. Reklam som är skadlig ska förbjudas. Handikappidrott ska särskilt stödjas. Samhället ska även främja kollektiv boendeservice. Bostadskonsumenter ska aktivt kunna delta i utformningen av bostadsområden. Den allmäna pensionsåldern ska ligga på 65 år.

Forskning ska syfta till att förbättra samhällets möjlighet att skapa trygghet och rättvisa förhållanden för människor. Det är samhällets huvudansvar att kontrollera att grundforskningen går åt rätt håll.

Hemmet och familjen är den centrala enheten i samhället. "Gemenskap ökar förutsättningar för den enskilde att utveckla sin personlighet och fungera i samhället". Förslaget om att familjeskogsbruk ska kunna bildas med statligt kreditstöd vittnar om att familjen utgör en stor betydelse i Centerpartiets politik. Ett annat tecken på detta är att partiet vill införa en obligatorisk barn- och familjekunskap på grundskolan och på gymnasiet. Barnfamiljer ska dessutom ha rätt att välja om man vill arbeta inom eller utanför hemmet.

2.3.2 Försvaret

Försvaret ska syfta till neutralitet i krig och alliansfrihet i fred. Detta för att värna om Sveriges frihet och självständighet. Försvarspolitiken måste ta hänsyn till det säkerhetspolitiska läget. En tillfredställande livsmedelförsörjning är avgörande för denna politik. Allmän värnplikt betonas starkt.


Kommentar 2004-01-28: En rejäl vänstersväng med statliga regleringar och social ingenjörskonst jämfört med de två tidigare partiprogrammen. Familjekonservatismen kvarstår dock vilket är ett plus. Liberala krav såsom personval kommer också på pluskontot.


2.4 Partiprogrammet 1990

2.4.1 Människosyn

Centerpartiets ideologi har fått namnet ekohumanism och den går ut på att människan ska leva i samklang med naturen. Livskvalitet är partiets stora mål och det betyder att samhället ska anpassas efter människans behov och inte tvärtom. Partiets människosyn grundar sig på de kristna idealen och humanismens krav på respekt för människors fri- och rättigheter. Människan och naturen ska gå hand i hand. Människan har inte rätt att manipulera med livet.

"Varje generation har ansvar för att lämna över ett bättre samhälle till nästa generation".

Decentralisering av makten är en viktig punkt i partiets program. Det går ut på att varje individ ska ha inflytande över sin egen situation. Makten närmare människan. Partiet tror på människans vilja och förmåga att ta personligt ansvar. Denna vilja utgör en viktig grund för ett mindre detaljreglerat samhälle. Familjen och den lokala gemenskapen människor emellan ska ha en stor betydelse i samhällsbygget. Skolan ska utveckla egenskaper som personligt ansvar och förmågan till samarbete. Självständigt arbete och demokratisk uppfostran är andra uppgifter som ska tilldelas skolan. Andra reformer som förespråkas är personval och införandet av ett länsparlament.

Alla ska garanteras en grundtrygghet som ska utgöra den bas som alla ska stå på. Utöver det ska råda individuell valfrihet. Ett exempel på detta är Centerpartiets krav på föräldrapenning. Föräldrarna ska själva kunna bestämma ifall de vill vara hemma med sina barn eller om de vill betala för barnomsorgen. Ett annat exempel är ett förslag om en rörlig och flexibel pensionsålder.

Välfärdspolitiken har byggts ut, men detta har inte lett till att människors trygghet och samhällsservice tillgodosetts på ett tillfredställande sätt. Den offentliga sektorn karakteriseras utav storskalighet, tröghet och konformitet, och tar inte hänsyn till individuella behov. "Vi avvisar kollektivistiska lösningar som söker pressa in alla i en standardiserad livsförpackning". Alla människor ska skyddas från statliga övergrepp. Byråkrati ska motverkas. Den centralisering som detta har medfört har skapat vanmakt hos många människor och detta har lett till att de ekonomiska och sociala klyftorna har ökat mellan människor och regioner. Den nya tekniken ger en större möjlighet att decentralisera produktionen mm. Förutom det är kunskaper och därmed forskning en väg till decentralisering. Mindre och medelstora företag betonas. Det man själv äger förvaltar man bättre, därför vill partiet öka inslaget av personligt ägande.

Tolerans inför avvikelser och minoriteters rättigheter understryks i programmet. Med avvikelser menas bland annat ras, religion, kultur och sexuell läggning. Partiet förespråkar en human och generös invandrarpolitik.

2.4.2 Försvaret

Kontakter och samverkan över gränserna ska stimuleras eftersom det berikar samhället. I programmet beskrivs Sverige som alltmer internationaliserat och strävar efter samarbete i Europa i kombination med en europeisk öppenhet gentemot exempelvis tredje världen.

Kärnvapenspridningen ska minska i omfattning, och som led i det ska kärnkraften avvecklas. Partiet beskriver att militära rustningar tär på jordens resurser, men anser att spänningen mellan de två maktblocken har minskat. De stora orosmolnen utgörs mest av regionala konflikter.

Centerpartiet förespråkar en neutralitetspolitik som syftar till att hålla landet utanför krig och bidra till stabilitet i fred. Självständigheten är viktig. I internationella konflikter kan Sverige utgöra en medlande neutral länk. Neutralitetspolitiken betyder inte åsiktsneutralitet. Vapenexporten bör minska.

Sverige ska ha ett starkt försvar för att kunna förbli neutrala. Ingen stat ska kunna vinna på att angripa Sverige. Den princip som ska råda är ett folkförsvar som bygger på medverkan från alla medborgare.


Kommentar 2004-01-28: Här har Centerpartiet gått tillbaks till 1959-års partiprogram där en tydlig liberalkonservatism målas upp. Nu med namnet Ekohumanism. Skillnaden är dock att partiet i 1990-årsformat är mer liberalt sinnat och mer öppna för internationellt samarbete. Antagligen som ett resultat av kommunismens stora sammanbrott. 1990-års partiprogram är klart en av mina favoriter.


Analys med slutsats

Tillbaka till Analys av Centerpartiet

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|