HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Det nya Centerpartiet
 

Liberalkonservatism = Ekohumanism

 • En återgång till Torbjörn Fälldins arv.

 • Den självägande och fria bonden som symbol för människans frihet.

 • Frihet under ansvar! Liberalkonservatism = ekohumanism.

 • Betrakta civilsamhället som målet, dvs. mer individuell frihet där var och en kan välja sitt eget sammanhang.

 • Betrakta staten och marknaden som ett medel för att bemyndiga den lilla människan.

 • Försvara den lilla människan mot de stora fogdarna - idag staten, igår staten och SAF.

 • Hyll marknadsekonomin som en välfärdsskapare.

 • Mer betoning på småföretag.

 • En stark äganderätt och avskaffande av all egendomsbeskattning.

 • Människor och miljö i balans, ekonomi och ekologi i balans = ekohumanism.

 • Betrakta alla människor som starka inom något område. Svaghet är bara temporärt.

 • Styrka ska belönas (sänkta skatter) och svaghet ska inte belönas (minskade bidrag).

 • Erbjud en grundtrygghet för alla så att ingen faller genom maskorna.

 • Inför en stark konstitution där individens rättigheter ställs i förgrunden.

 • Inför beslutande folkomröstningar.

 • Staten ska finnas till för människan och inte tvärtom. Det är skattebetalarnas pengar och inte statens.

  Liberalism

  Valfrihet

 • Konkurrensutsätt sjukvården för att höja de anställdas löner och för att höja kvaliteten på vården för patienternas skull.

 • Avskaffa landstingen och ersätt dessa med lokala bruksstyrelser.

 • Ta bort kommunernas möjligheter att hindra etablering av friskolor som lever upp till statens krav.

 • Inför vårdpeng och skolpeng.

 • Barnkonto/barnpremie för mer valfrihet inom barnomsorgen. Ge kärnfamiljen en hederlig chans att överleva.

 • Samkör barnkontot med skattekontot för att minska rundgången i systemet.

 • Avskaffa alla olika diskrimineringsinstanser till förmån för en enda instans som bevakar all hot om diskriminering.

 • Homosexuellas rättigheter såsom borgerlig vigsel ska bejakas. Dock ska inte religiösa församlingar tvingas till homovigsel.

 • Bejaka barnperspektivet framför vuxenperspektivet. Tillåt därför inga homoadoptioner.

 • Ökad konkurrens inom vigsel och liknande förrättningar.

 • Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp till fördel för yttrandefriheten.

 • Tillåt alla partier att informera väljarna om deras program i SvT.

 • Generös flyktingpolitik samt fri arbetskraftsinvandring med hjälp av ett avtalssystem där invandrare åtar sig att leva på sin egen inkomst.

 • Avskaffa EU:s jordbrukspolitik samt alla tullar mot omvärlden.

 • Gemensam europeisk valuta.

  Decentralisering

 • Inför federalism och äkta subsidiaritet där makten tas så nära människan som möjligt. Det individen inte kan bestämma själv över ska kommunen besluta om, det kommunen inte kan besluta om ska regionalparlamentet besluta om osv.

 • Inför regionalparlament.

 • Bolagisera och sälj ut monarkin till folket. Vill tillräckligt många bevara monarkin kommer traditionen att leva vidare.

 • Minska den offentliga sektorn genom privatiseringar mm.

 • Försvaga fackförbunden och garantera att de agerar i individens intresse. Ersätt kollektivavtal med minimilön och individuell lönesättning.

 • Avskaffa licenssystemet och inför ökad konkurrens inom tv och radio.

  Konservatism

  Grundtrygghet

 • Inför det pensionssystem som Centerpartiet pläderade för 1956, dvs. frivilliglinjen. Staten ska garantera en grundpension, allt annat över grundpensionen får varje individ ansvara över via pensionsförsäkringar.

 • En omläggning av pensionssystemet möjliggör en drastisk sänkning av arbetsgivaravgiften för alla företag.

 • Öka egenavgifterna och sänk arbetsgivaravgifterna.

 • Separera trygghetsförsäkringarna från statskassan och ersätt alla inkomstbortfallssystem till förmån för grundtrygghetssystemet.

  Ekonomi i balans

 • Sträva efter en stark budgetdisciplin.

 • Undvik statlig upplåning in i det längsta.

  Ekologi i balans

 • Mindre tillståndsansökningar och mer statlig kontroll av miljökänslig verksamhet.

 • Hårda miljöregler och hög miljöbeskattning.

 • Inför en kommunal råvaruskatt.

 • Inför mer handelskvotssystem.

 • Äganderätter och handelsrätter är en av de viktigaste verktygen för en bättre miljö. Det man själv äger vårdar man bättre.

  Stark konstitution

 • Ändring av grundlagen ska ske i beslutande folkomröstning med kvalificerad majoritet.

 • Sänk skattenivån till 10 - 25 %. Inför ett skattetak på 25 % som ett individuellt skydd mot statlig intervention.

 • Garantera familjernas självständighet. Familjen är den första frontlinjen mot statens expansion.

  Försvar

 • Staten ska garantera skydd mot inre och yttre hot samt rättssäkerhet.

 • Inför en könsneutral yrkesarmé.

 • Satsa på ett starkt svenskt försvar inom EU.

 • Ansök om medlemskap i NATO.

 • Skärpt bestraffning och bättre möjligheter för de som har sonat sitt straff.

  Övrigt

 • Stad och land ska sluta ställas mot varandra. Centerpartiet har hittills hoppat på de andra partiernas syn på stad och land som två motsatser som inte kan samleva. Folkpartiet betraktar staden som allena saliggörande och Centerpartiet betraktar landsbygden som allena saliggörande. Fälldin var kanske inte så fel ute ändå!


  Tillbaka till Analys av Centerpartiet

 • |Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|